Obchodní podmínky

platné od 1.1.2021

 

INTERNETOVÉHO OBCHODU Eshop Starex.cz

provozovaného obchodní korporací

STAREX spol. s r.o.

IČO 41603109, DIČ CZ 41603109

Sídlo 664 54 Nesvačilka 66

zápis v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně , oddíl C, vložka 2381, datum zápisu 2.9.1991

I.
Úvodní ustanovení
 1. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností STAREX spol. s r.o. (data viz výše) jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.eshop.starex.cz  na straně jedné a kupujícím na straně druhé, který s prodávajícím prostřednictvím eshopu uzavírá kupní smlouvu. 
 2. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.
 3. Prodávající dodává pouze zboží standardní jakosti, pokud není písemně sjednáno jinak.
 4. Objednané zboží, které bude zaplacené do 10:00 hod toho kterého dne (zaplacením se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího), prodávající předává následující rozvozový pracovní den dopravci k dodání kupujícímu s tím, že zboží je dodáno zpravidla následující pracovní den po jeho předání dopravci.

 

II.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na „dálku“ prostřednictvím internetového eshopu obchodu. 
 2. Kupní smlouvu uzavíranou na dálku představuje objednávka (návrh na uzavření kupní smlouvy), učiněná kupujícím jejím odesláním v internetovém eshopu prodávajícího. Objednávka je platná po dobu 21 dní ode dne jejího potvrzení prodávajícím e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží, k němuž dochází po splnění povinností kupujícího dle těchto obchodních podmínek (dále jen podmínky). O odeslání zboží je kupující informován e-mailem, popřípadě prostřednictvím SMS zpráv. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
 3. Kupující podáním objednávky potvrzuje to, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami včetně jejich příloh. 
 4. V případě, že zboží, požadované kupujícím v odeslané objednávce, ve které byl  kupujícím uveden některý z níže uvedených způsobů platby dle čl. V bodu 2 písm. a) nebo písm. b) tzn. bezhotovostní způsoby plateb, není kupujícím do 24 hodin uhrazeno, má prodávající právo tuto objednávku bez dalšího zrušit a kupujícího o tomto faktu nemusí informovat a nevzniká mu povinnost objednané zboží kupujícímu dodat. Uhrazením se pro tyto účely považuje připsání celé kupní ceny požadovaného zboží na účet prodávajícího.
 5. Prodávající dodává kupujícím zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.
 6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem zboží až v momentě, kdy bude zcela uhrazeno.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ze strany kupujícího k zneužití osobních údajů, zneužití platební karty, nebo byly použity pro uzavření smlouvy neplatné údaje nebo dále z důvodů zásahu správního či soudního orgánu. 

 

III.

Odstoupení bez udání důvodu spotřebitelem

 1. Pokud je kupujícím spotřebitel je podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku tento oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů ode dne kdy mu bylo zboží, nebo jeho poslední část, doručena – to platí, pokud nebude dohodnuto jinak. Spotřebitel není však oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, uvedených v ust. § 1837 pod písm. a) až písm. l) občanského zákoníku v platném znění. 
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím.
 3. Chce-li spotřebitel využít tohoto práva, je nezbytné, aby prodávajícímu v uvedené lhůtě písemně oznámil svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy např. kontaktem prodávajícího na e-mailu marketing@starex.cz. Je možné užít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž je součástí těchto podmínek.
 4. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu zboží. Prodávající má nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží spotřebiteli ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení (doručením listiny o odstoupení). S platbou je však oprávněn prodávající v souladu s ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku posečkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny spotřebitelem, nedohodnou-li se prodávající a spotřebitel jinak.
 6. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy shora uvedeným způsobem, nese spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu tj. náklady na dopravu zboží od spotřebitele k prodávajícímu, jakož i veškeré náklady spojené se zabalením zboží pro zvolený způsob zpětné dopravy – toto ujednání se považuje za upozornění spotřebitele ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku v platném znění. Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu STAREX spol. s r.o. se sídlem v Nesvačilce 66, PSČ 664 54.
 7. Prodávající si dovoluje upozornit, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle jeho speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám spotřebitele (např. v případě gravírování zboží), rozbalení a dělení minimálních balení (např. kabely, hadice, geotextilie, polystyreny, drenážní trubky atd.), zboží vyňaté z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou) a zboží speciálně objednané na zakázku (hrazeno na základě zálohové faktury).

IV.

Reklamace

 1. Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může s kupujícím dohodnout na kompenzaci. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má kupující i v případě, že se uvedená vada projeví později.
 2. Za vady na zboží odpovídá prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, pokud není u konkrétního zboží uvedena záruční doba kratší nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží – to neplatí ve vztahu k vadám zjevným, které je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po jeho dodání kupujícímu, v případě nevyužití této lhůty zanikají práva ze záruky ve vztahu k zjevné vadě, kterou kupující nereklamoval včas.
 3. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samo o sobě považovat za vadu zboží. Dále za vadu zboží nelze považovat účinek zboží nižší, než jaké je očekávání kupujícího. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec objednávky kupujícího. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).
 4. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail marketing@starex.cz nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle +420 725 745 630. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu STAREX spol. s r.o. se sídlem v Nesvačilce 66, PSČ 664 54, doporučujeme vyplnit reklamační formulář - Reklamační formulář a zaslat společně se zbožím. 
 5. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky. 
 6. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní ode dne doručení reklamace. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je však nezbytné, aby kupující poskytl potřebnou součinnost, zejména aby dodal prodávajícímu či jemu určenému subjektu to zboží, které reklamuje a to za účelem  posouzení oprávněnosti reklamace.
 7. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající, v případě, že reklamace nebude uznána, hradí kupující nejen veškeré náklady spojené s dodáním zboží k reklamaci, ale i náklady které vynaloží prodávající na vrácení reklamovaného zboží zpět kupujícímu.

 

V.

Způsob platby a dodání

 1. Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky je kupující na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn a bez označení způsobu platby není možné objednávku uskutečnit.
 2. Aktuálně nabízené způsoby plateb: 
 • a) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 1007146621/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
 • b) bezhotovostně s využitím platební brány
 • c) dobírka

 

 1. Aktuálně nabízené způsoby dodání:
 • a) balíková přeprava ČR - doručení na adresu/ výdejní místo
 • b) paletová přeprava ČR
 • c) osobní odběr

 

            s tím, že pokud není dohodnut osobní odběr je volba dopravce věcí prodávajícího.

 •   V případě doručení do výdejního místa - Zásilkovna, Balíkovna, PPL výdejní místo, může dopravce zásilku doručit do jiného, nejbližšího výdejního místa, pokud zvolené výdejní místo má plnou kapacitu.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.
 2. Má-li prodávající zboží odeslat – ve vztahu ke kupujícímu (podnikateli) splní svou povinnost dodat kupujícímu zaplacené zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího – to neplatí v případě, že kupujícím je spotřebitel, v tomto případě splní prodávající dodat zboží až v moment, kdy dopravce předá zboží  spotřebiteli. 

 

VI.

Další informace

 1. Prodávající může kupujícímu poskytnout různé slevy, dárkové či jiné poukázky (dále jen poukázka). Jejich užití se řídí pravidly, o kterých informuje prodávající kupujícího v každém jednotlivém případě. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku využít pouze jednorázově a na jeden nákup lze využít jen jednu poukázku téhož druhu s tím, že pokud hodnota poukázky nedosahuje hodnoty koupeného zboží, je kupující povinen rozdíl do celé kupní ceny doplatit. V případě, že je hodnota poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. V případě, že bude kupujícímu poskytnut dárek, nevztahuje se na něho ujednání o odstoupení od smlouvy + záruka a ujednání o reklamaci. V případě, že dojde k odstoupení kupujícího od smlouvy, je povinen kupující vrátit i dárek, který byl poskytnut kupujícímu současně s dodáním zboží popř. následně na projev „loajality“ kupujícího k prodávajícímu.
 2. V souvislosti s provedeným nákupem může být kupujícímu zaslán stranou hodnotící dotazník. Kupující se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními kupujícími.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku při platbě v hotovosti u osobního odběru. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Prodávající má povinnost vystavit daňový doklad - fakturu v souladu se zákonem – Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., § 28, odst. 5.
 6. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících spotřebitelů, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce.
 7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky, zejména přísl. ust. občanského zákoníku. Místem plnění je sídlo prodávajícího pod adresou Nesvačilka 66. 
 8. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. pokud vznikl zaplacením kupní ceny přeplatek prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny.  Daňový doklad bude prodávajícím zasílán kupujícímu elektronicky emailem. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

 VII.

Pravidla pro vracení palet 


     Vratné palety je možné vrátit zpět do Stavebnin STAREX spol. s.r.o. do 90 dní od dodání zákazníkovi. Při zpětném
     odběru (vrácení) palet a obalů je zákazníkovi dobropisována prodejní cena snížená o opotřebení (amortizaci) palet.
     Opotřebení palet zahrnuje vlastní opotřebení palet a obalů, manipulaci v rámci Stavebnin STAREX spol. s.r.o. a manipulaci při
     vracení obalů výrobci či dodavateli zboží.
     Stavebniny STAREX spol. s.r.o. přijímají zpět palety opotřebované, ovšem nepřijímají obaly s větším poškozením bránící
     bezpečné přepravě zboží (prasklá či chybějící noha, prasklé či chybějící špalky, obal napadený hnilobou a plísní). Míru
     opotřebení a poškození určuje pověřená osoba Stavebnin STAREX spol. s.r.o.
     Pokud se jedná o vratnou paletu typu EUR, musí být čitelně označená dle platných předpisů.

     Palety lze vrátit pouze na základě daňového dokladu.

 

 

Přílohy: Reklamační formulář

Vzor: Odstoupení od smlouvy